over MeldNu.nl

MeldNu.nl is opgericht om informatie weer te geven van gegevens die bekend zijn waarmee een vorm van bedrog is gepleegd. Op deze website vindt u gegevens welke verkregen zijn van andere personen die slechte en/of vervelende ervaringen hebben meegemaakt betreffende Oplichting, Misleiding, Scam, Oneerlijke Handelspraktijken en meer van deze vormen van bedrog. Hoe meer personen informatie melden en delen met anderen personen, hoe beter u uzelf en anderen hiertegen kunt beschermen.


Bij meerdere websites kunt u wel melding maken van Fraude, Misleiding etc maar kunt u niet op deze gegevens zoeken. Door deze gegevens openbaar te maken voor iedereen is het sneller te achterhalen of u te maken heeft met een fraudeur, misleider, oplichter, scammer of met oneerlijke handelspraktijken.

U kunt bijvoorbeeld melding maken van een rekeningnummer, bedrijfsnaam, e-mailadres, persoonsgegevens en meer. U bepaalt zelf welke informatie u wilt delen met andere personen.

Bij prive personen worden geen adresgegevens vermeld i.v.m. de privacy wet. Echter worden deze wel opgeslagen in de database en bij matchende zoekresultaten worden deze meldingen weergegeven.

Registratie is niet nodig

Andere websites verplichten u om zich te registreren voordat u melding kunt maken of kunt zoeken op gegevens waarmee bedrog wordt gepleegd zoals Fraude, Oplichting, Misleiding en/of Oneerlijke Handelspraktijken. Wij willen het melden hiervan zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk houden doormiddel van meldingen en zoeken mogelijk te maken zonder registratie.
Het enige wat wij van u vragen is uw Voornaam, eerste letter achternaam en e-mailadres. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om de melding/reactie te bevestigen maar wordt niet vermeld of gebruikt in welke vorm dan ook. Enkel de opgegeven naam wordt vermeld bij de melding. U kunt ook een pseudoniem gebruiken.

Onterechte meldingen

Indien meldingen onterecht zijn of bejegend zijn tegen natuurlijke personen behouden wij ons het recht voor deze te verwijderen. Ziet u een melding welke onterecht is of bejegend tegen een natuurlijk persoon geeft u dit dan aan ons door d.m.v. het contactformulier.

Let op! houdt uw verhaal duidelijk en eerlijk. Maak geen beschuldigingen die niet waar zijn en/of uitlatingen over personen/bedrijven die onterecht zijn.
Deel MeldNu.nl
Voorkom oplichting