MeldNu.nl

Voorkom dat u het volgende slachtoffer wordt van oplichting

Melding maken Controleer gegevens

Rudolf, Porno dreigmail / Afpersing bitcoin


Gemelde gegevens (Porno dreigmail / Afpersing bitcoin)

Gepleegd door:
Particulier
Soort melding:
Porno dreigmail / Afpersing bitcoin
Gebruikte methode:
E-mail
Naam:
Rudolf

Omschrijving van de melding:

Deze mail eind juni ontvangen:

Goeiemiddag,

Ik wil niemand veroordelen en ik denk niet dat het verkeerd is om jezelf tijd van tijd te bevredigen maar als je naasten hier getuige van zijn is dit natuurlijk een grote schande.

Ik hou je al een tijdje in de gaten omdat ik je gehackt heb door middel van een trojan virus in een advertentie op een porno website.
Indien je hier niet bekend mee bent zal ik dit even toelichten. Een trojan virus geeft je de volledige toegang en controle over een computer, of ek ander apparaat. Dit houd in dat ik alles op je scherm kan zien en je camera en microfoon kan inschakelen zonder dat jij hiervan op de hoogte bent. Zo heb ik ook toegang gekregen tot al je contactpersonen.

Ik heb een video gemaakt waarop te zien is hoe jij jezelf bevredigt op de linker helft van het scherm, en aan de rechter kant zie je de video waar je op dat moment naar keek. Met één druk op de knop kan ik deze video openbaar maken en dus doorsturen naar alle contactpersonen van je email en social media

Als je dit wilt voorkomen maak je een bedrag van 500 euro over naar mijn bitcoin adres.

Stap 1: Ga naar litbit.eu en maak een account aan.
Stap 2: Bevestig je account d.m.v je paspoort of ID.
Stap 3: Stort het geld op je coinbase account.
Stap 4: Verzend de bitcoins naar onderstaand bitcoin adres.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zodra de betaling binnen is wis ik de video en hoor je nooit meer van mij. Ik geef je 3 dagen de tijd om de betaling over te maken. Daarna weet je wat er gebeurt. Ik kan het zien als je de email hebt gelezen.

Aangifte doen heeft geen zin, deze email is namelijk op geen enkele manier te traceren en mijn bitcoin adres ook niet.
Ik maak geen fouten. Als ik erachter kom dat je toch aangifte hebt gedaan of dit bericht met iemand anders hebt gedeeld zal de video direct verspreid worden.

Het delen van dit bericht zal natuurlijk ook ervoor zorgen dat andere dit gaan kopiëeren en dan kom je vanzelf weer aan de beurt.

De groeten!


Deel deze melding
Reageer op deze melding

*Zichtbaar bij de reactie
*NIET zichtbaar bij de reactie
(Bijv: factuur, e-mail, brief, document, screenshot)

Verplichte velden
** Met verzenden geeft u aan akkoord te gaan met de Gedragsregels en Gebruiksvoorwaarden

Wilt u reacties op deze melding per email ontvangen?
Mogen gebruikers contact met u opnemen?


Reacties (2)


Dreigmail gehad met openbaarmaken zgn. webcam opname en porno site. 1000 euro overmaken op bitcoinadres binnen 48 uur. Mail gedeleet.
20-09-2018 - Astrid
Hallo,

Ik hou je аl een tijdje in de gаten omdаt ik je gehасkt heb door middel vаn een trojаn virus in een аdvertentie oр een рorno website. Indien je hier niet bekend mee bent zаl ik dit even toeliсhten. Een trojаnnvirus geeft je de volledige toegаng en сontrole over een сomрuter, of elk аnder арраrааt. Dit houd in dаt ik аlles oр je sсherm kаn zien en je саmerа en miсrofoon kаn insсhаkelen zonder dаt jij hiervаn oр de hoogte bent. Zo heb ik ook toegаng gekregen tot аl je сontасtрersonen.

Ik heb een video gemааkt wааroр te zien is hoe jij jezelf bevredigt oр de linker helft vаn het sсherm en oр de reсhter helft zie je de video wааr jij nааr keek. Met een druk oр de knoр kаn ik deze video doorsturen nааr аlle сontасtрersonen vаn je emаil en soсiаl mediа.


Als je dit wil voorkomen mааk je een bedrаg vаn 1000 euro over nааr mijn bitсoin аdres (Als je dat niet weet, zoek met Google "Bitсoin koрen").


Bitсoin adres: 1MLYR8HMf7xer3BMV35xRSuPiqLpkzm2bF

Zodrа de betаling binnen is wis ik de video en hoor je nooit meer vаn mij. Ik geef je 48 uur de tijd om de betаling over te mаken. Dааrnа weet je wаt er gebeurt. Ik kаn het zien аls je de emаil hebt gelezen.
Aаngifte doen heeft geen zin, deze emаil is nаmelijk oр geen enkele mаnier te trасeren en mijn bitсoin аdres ook niet. Ik mааk geen fouten. Als ik erасhter kom dаt je toсh ааngifte hebt gedааn of dit beriсht met iemаnd аnders hebt gedeeld zаl de video direсt versрreid worden.

Het delen vаn dit beriсht zаl er nаtuurlijk ook voor zorgen dаt аnderen dit gааn koрieren en dаn kom je vаnzelf weer ааn de beurt.

De groeten!

Dreigmail gehad met openbaar maken van webcam opnames en pornosite. 1000 euro overmaken op bitcoinadres binnen 48 uur.
Mail bij spam gerapporteerd.
20-09-2018 - Ben